PSD NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG MA TÚY TRONG TRƯỜNG HỌC
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG MA TÚY TRONG TRƯỜNG HỌC
Đề tài nghiên cứu: Nhận thức của học sinh, sinh viên về ma túy và các hoạt động truyền thông phòng chống ma túy trong trường học.