VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Thông tư 62/2022/TT-BTC Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ NSNN thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc
Thông tư 62/2022/TT-BTC Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ NSNN thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc
Thông tư 62/2022/TT-BTC Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ NSNN thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc
Quyết định 356/QĐ-BGDĐT năm 2023 phê duyệt Dự án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025"
Quyết định 356/QĐ-BGDĐT năm 2023 phê duyệt Dự án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025"
Quyết định 356/QĐ-BGDĐT năm 2023 phê duyệt Dự án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025" do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Nghị định Số: 109/2021/NĐ-CP quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy
Nghị định Số: 109/2021/NĐ-CP quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy
Nghị định này quy định về cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy quy định tại  Khoản 6, Điều 27 Luật Phòng, chống ma túy  ngày 30 tháng 3 năm 2021.
Công văn Số: 1497/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và CTCT năm 2022 của UBQG PCAIDSMTMD
Công văn Số: 1497/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và CTCT năm 2022 của UBQG PCAIDSMTMD
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các mặt công tác lớn trong năm 2021 và chỉ đạo phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 như sau:..
Thông tư số Số: 18/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy
Thông tư số Số: 18/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy
Thông tư này quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy cho các cá nhân được quy định tại  Khoản 1 Điều 27 Luật phòng, chống ma túy năm 2021 .
Chỉ thị Số: 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
Chỉ thị Số: 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị khoá X về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức, trách nhiệm của cấp  ủy , chính quyền, Mặt trận T ổ  quốc và đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác phòng, chống ma túy được nâng lên.
Công văn số Số: 1477/VPCP-KGVX về việc hương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và CTCT năm 2021 của UBQG PCAIDSMTMD
Công văn số Số: 1477/VPCP-KGVX về việc hương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và CTCT năm 2021 của UBQG PCAIDSMTMD
Năm 2020, trong khi phải tập trung chỉ đạo và thực thi quyết liệt các giải pháp phòng chống đại dịch Covid-19, Chính phủ vẫn tiếp tục quan tâm chỉ đạo với sự hưởng ứng tích cực và vào cuộc nghiêm túc của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm đã đạt được những kết quả tích cực, quan trọng.
Nghị định Số: 116/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy
Nghị định Số: 116/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy
Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy và Luật Xử lý vi phạm hành chính về: 1. Điều kiện hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy công lập; thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; thủ tục đăng ký, công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. 2. Quy trình cai nghiện ma túy. 3. Cai nghiện ma túy tự nguyện. 4. Cai nghiện ma túy bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 5. Cai nghiện ma túy bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. 6. Quản lý sau cai nghiện ma túy.
Nghị định số Số: 105/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống ma túy
Nghị định số Số: 105/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống ma túy
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về công tác phối hợp của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy được quy định tại  khoản 5 Điều 11, khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 14, Điều 16 ,  khoản 3 Điều 17, Điều 18, Điều 19, khoản 6 Điều 23 của Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14  ngày 30 tháng 3 năm 2021.